Nina Caprez

What Rock Climbing Shoes Do Professional Climbers Wear?

What Rock Climbing Shoes do Professional Climbers Wear?

We’ve searched and found what climbing shoes the pros use and what types of climbs they use those shoes on. What climbing shoes professionals wear?